ТЕМА 7. СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

.

Об’єктивна необхідність страхового захисту і його роль у забезпеченні суспільного відтворення. Форми фондів страхового захисту: централізовані натуральні та грошові резерви держави, децентралізовані натуральні та грошові резерви підприємств. Страхування як система страхового захисту, заснованого на солідарній відповідальності.

Страхування як фінансова категорія, її ознаки, економічний зміст та функції. Дискусійні питання щодо визначення сутності та функцій страхування. Суб’єкти страхових відносин.

Елементи страхування: страховик, страхувальник, застрахований, страхові платежі, страхове відшкодування, страховий тариф, страхова премія.

Класифікація страхування. Ознаки класифікації.

Класифікація за об’єктами страхування. Галузі страхування: майнове страхування, страхування відповідальності, особисте страхування, страхування підприємницьких ризиків. Види страхування.

Поняття страхового ринку і його організаційна структура. Види страхових компаній. Страхова компанія як суб’єкт підприємництва і як фінансова інституція. Джерела формування і напрями розміщення коштів страхових організацій. Об’єднання страховиків та їхні функції. Діяльність страхових посередників (страхових агентів і страхових брокерів) на страховому ринку. Страхові послуги як об’єкт взаємовідносин страховиків і страхувальників

Державне регулювання страхової діяльності.

Сутність та суспільне призначення соціального страхування. Переорієнтація програми соціального захисту громадян на страхові засади. Принципи організації соціального страхування.

Державне обов’язкове пенсійне страхування. Солідарна, накопичувальна і змішані системи пенсійного забезпечення, їх переваги і недоліки. Пенсійні реформи у країнах, що розвиваються, та з перехідною економікою.

Недержавне пенсійне забезпечення і його роль у пенсійній системі.

Фонди соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття та від нещасних випадків на виробництві. Джерела формування та напрями використання коштів фондів соціального страхування. Види соціальних виплат. Органи управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, їх функції.

Медичне страхування і його фінансове забезпечення. Роль медичного страхування у забезпеченні гарантій надання послуг з охорони здоров’я, його переваги порівняно з бюджетною медициною.

Основні поняття: страхування; самострахування; колективні страхові фонди; державні страхові фонди; страховик; страхувальник; застрахований; страховий агент; страхові брокери; страхові платежі; страховий тариф; страхове відшкодування; страхова сума; страхова премія; страхове забезпечення; страховий збиток; страховий випадок; майнове страхування; страхування відповідальності; особисте страхування; страхування підприємницьких ризиків; обов’язкове страхування; добровільне страхування; перестрахування; співстрахування; страховий захист; страхова послуга; страховий ринок; страховий портфель; страхове поле.



ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ (4 год.)

Лекція 14.

1.Сутність та об’єктивна необхідність страхування.

2. Характеристика основних елементів страхування.

3. Функції страхування.

4. Класифікація форм та видів страхування в Україні.

5. Грошова оцінка господарської діяльності страхових компаній.

Лекція 15.

1. Страховий ринок і його сутність та функції.

2. Соціальне страхування у контексті соціальних гарантій населенню.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (2 год.)

Семінарське заняття 12.

1. Економічна природа і суть страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування

2. Функції страхування

3. Класифікація страхування

4. Форми організації страхового фонду

5.Поняття страхового ринку і його інфраструктура

6.Розвиток страхового ринку в Україні

7.Сутність і суспільне призначення соціального страхування

8.Пенсійне страхування. Пенсійна реформа в Україні


0005553675330945.html
0005608311912288.html
    PR.RU™