Фрагмент уроку з української мови у 4 класіПрактичне заняття № 4

Тема: Моделювання уроку за технологією диференційованого навчання

Мета:

закріпити знання про технологію диференційованого навчання; вчити розрізняти структурні елементи уроку в технології диференційованого навчання; сформувати вміння виділяти дії учителя та учнів на різних етапах диференційованого навчання в початковій школі.

Обладнання:структурно-логічна схеми до теми, опорні конспекти до теми.

Література:

1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ Н.П. Наволокова. – Х.: «Основа», 2009. – 176с.

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352с.

3. Інноваційні технології навчання від А до Я/ за ред.. В.Волканової. – К.: Шк. світ, 2011. – 96с.

Хід виконання роботи

1. Теоретичний блок:

1) Ознайомитися з опорним конспектом: «Диференційоване навчання в початковій школі за С.П.Логачевською».

2) Повторити питання:

– Сутність технології диференційованого навчання.

– Диференціація на різних етапах уроку.

2. Практичний блок:

1) Визначте структурний компонент уроку та послідовність виконання дій в структурі діяльності вчителя (по порядку). (Біля опису поставте її порядковий номер римськими цифрами).

___етап. Учні отримують завдання на закріплення нового матеріалу:

1в.( ті, які вже працювали за зразком )- ускладнене завдання ;

2в.( хто зрозумів )Виконати завдання за зразком ;

3в.( хто не зрозумів )Продовжують працювати з учителем .

__ етап. Ті учні, які зрозуміли пояснення, далі працюють самостійно за зразком. Інші продовжують працювати з учителем.

__етап. Спільне завдання.

__етап. Завдання для всіх учнів, яке виконують разом з учителем .

2) Визначте структурний компонент уроку та послідовність дій в структурі діяльності вчителя і учнів. Вставте в таблицю відповідні номери.

1етап 2етап 3етап 4етап
1в. ВНМ
2в. СНМ
3в. ННМ


1. Міра допомоги

2. Основне завдання

3. Творче завдання

4. З учителем

5. Цікаве завдання

6. Спільне завдання


ПРИМІТКА: ВНМ – високі навчальні можливості, СНМ – середні навчальні можливості, ННМ – низькі навчальні можливості

3) Визначте структурний компонент уроку та послідовність дій в структурі діяльності вчителя і учнів. Вставте в таблицю.

Навчальні можливості учнів 1етап 2етап 3етап 4етап
Учні з високими навчальними можливостями
Учні з середніми навчальними можливостями
Учні з низькими навчальними можливостями

Фрагмент уроку з української мови у 4 класіна тему «Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи»

1 етап. Фронтальна робота.

Учні колективно виводять правило, читають його в підручнику, складають короткі висновки у вигляді опорної схеми:

І дієвідміна ІІ дієвідміна

- у , - ю - у , - ю

- емо , - ємо - имо, - їмо

( - ем , - єм ) ( - им , - їм )

2 етап. Робота з учителем і самостійна робота для тих, хто зрозумів матеріал .

Робота з учителем. 1 варіант.

Пояснення вживання закінчень Вставте пропущені букви:

дієслів. лежать – лежу, леж..мо;

пишуть – пишу, пиш..мо.

3 етап. Завдання на вибір.

Робота з учителем. 1 варіант.

Вставити пропущені букви: скаж..мо, вирост..мо,

Миють – мию, ми..мо люб..мо

Зберуть – зберу, збер..мо

2 варіант. ( з підказкою)

помножать - помнож..мо,

полють – пол…мо

4 етап.

1 варіант . Вставити пропущені букви, скласти речення зі словами:

Гор..мо, шум..мо, хил..мо, мрі..мо.

2 варіант. Вставити пропущені букви.

зустрін..мо, квітн..мо, готу..мо.

3 варіант. Робота з учителем.

Думають – дума..мо, косять – кос..мо.

Спільне завдання.

Вставити пропущені букви у словах:

Буду..мо, нес..мо, їд..мо, ши..мо, ход..мо.

Перевірка всіх варіантів.

3. Зробити висновок про виконану роботу.


0006449593806973.html
0006490126697082.html
    PR.RU™